අම්මාගේ කනේ පාරට ලොකු පුතත් left, පොඩි පුතත් left 😂 | Sansarini
FULL EPISODE : https://hiru.lk/GfHVM1
#hirutv #hirutvlk #hirutvdigital #sansarini #සංසාරිණී